CFM - Crowd Funding Mastery

Client: Cộng Đồng CFM - Huy động vốn cộng đồng

Brand name: CFM
Agency: IDMAX 
Project: Identity Design
Country: Việt Nam
Year: 08/2017


Cộng đồng Crowd Funding Mastery (CFM) thành lập từ tháng 8 năm 2016, là một nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm gọi vốn, chăm sóc nhà đầu tư giữa các chủ doanh nghiệp đang có nhu cầu huy động vốn cộng đồng.