CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU

HÀNH TRÌNH THƯƠNG HIỆU

Từ tư duy đến hành động


"HÀNH TRÌNH THƯƠNG HIỆU - Từ tư duy đến hành động" là chương trình đào tạo chuyên sâu về
xây dựng thương hiệu dành cho các CHỦ DOANH NGHIỆP, các quản lý cấp cao trong doanh nghiệp 
và những marketer làm việc trong lĩnh vực thương hiệu.


0931.321.888