6 giá trị cốt lõi

Tinh - Trí - Dũng
Tín - Mỹ - Nhân

1: TINH - Cho sản phẩm và hệ thống:

  • Tinh tế, Tinh gọn, Tinh hoa

2: TRÍ - Cho từng cá nhân và tổ chức

  • Sáng tạo đột phá - Hướng đến việc đưa ra các giải pháp
  • Hăng say học tập rèn luyện và cải tiến liên tục để vượt lên chính mình

3: DŨNG - Cho từng cá nhân và tổ chức

  • Bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, dám thử thách và không ngại vượt qua các khó khăn
  • Luôn luôn sẵn sàng đối mặt với các sự biến động để giữ vững các giá trị

4: TÍN - Cho các hành động của từng cá nhân

  • Cam kết giữ vững uy tín về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiến độ thực hiện và các thỏa thuận hợp tác khác.

5: MỸ - Cho sản phẩm và tinh thần

  • Chuyên nghiệp và chuẩn mực về thẩm mỹ
  • Đồng bộ, tương thích và văn minh

6: NHÂN - Với đối tác, khách hàng và cộng đồng

  • Đồng hành hữu ích với trách nhiệm và phụng sự
  • Chân tình, thiện chí, thân ái và nhân văn